Logo GGD Twente

Een gezonde toekomst voor Twente

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Om gezondheid in de volle breedte te bevorderen, zetten we in op samenwerking’

Foto van Samantha Dinsbach

Samantha Dinsbach

Directeur
Publieke Gezondheid

De vraagstukken waarmee Twentse gemeenten op het gebied van gezondheid
worden geconfronteerd, zijn groot. Gezien het karakter van preventie en gezondheids-bevordering vergt de oplossing van deze vraagstukken een blik die verder in de toekomst ligt. Verder bijvoorbeeld dan de gebruikelijke periode van vier jaar voor
een beleidsagenda. Daarom kijkt GGD Twente in zijn langjarige visie “Een gezonde toekomst voor Twente” vooruit tot het jaar 2030. Hierbij krijgen twee uitgangspunten extra aandacht, aldus directeur Publieke Gezondheid Samantha Dinsbach. ‘Voor een gezonde toekomst van Twente is het belangrijk dat we het onderwerp gezondheid zo breed mogelijk én in samenwerking met andere partijen aanvliegen.’

‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen tijdens het leven.’ Aan het woord is Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Twente. Met haar omschrijving van het begrip gezondheid wil ze nog maar eens benadrukken dat het onderwerp zo breed mogelijk bekeken dient te worden. ‘Gezondheid wordt beïnvloed door heel factoren en ook door beleidsterreinen buiten de publieke gezondheid.
Willen we vooruitgang boeken, dan is samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties de norm.’

‘WILLEN WE VOORUITGANG BOEKEN, DAN IS SAMEN-
WERKING MET ANDERE (MAATSCHAPPELIJKE) ORGANISATIES DE NORM’

- Samantha Dinsbach

PROGRAMMA GEZOND OUD WORDEN

Samen met de 14 Twentse gemeenten gaat GGD Twente het goede voorbeeld geven, aldus Samantha. ‘Helaas namen vanaf maart 2020 de perikelen rondom corona veel van onze tijd, energie en aandacht in beslag, want anders waren we al in 2020 gestart met het programma Gezond oud worden. Dit programma heeft als doel dat de inwoners van Twente minimaal net zo lang in gezondheid gaan leven als de inwoners elders in Nederland. Op dit moment ligt Twente namelijk een half jaar onder het landelijke gemiddelde.’

GEZOND OPGROEIEN

Het programma Gezond oud worden kent 4 programmalijnen. Bij de lijn Gezond opgroeien zetten de samenwerkende partijen in op de gezondheid van de jeugd als basis voor een gezonde levensloop. ‘We streven ernaar gezond gedrag bij kinderen
en volwassenen te bevorderen, zodat de zorgvragen en de daarmee samenhangende zorgconsumptie op latere leeftijd verminderen’, aldus Samantha. ‘Hierbij gaan we
extra aandacht geven aan inwoners met een lage sociaaleconomische status.
Deze groep heeft namelijk een grote achterstand in gezonde levensjaren ten opzichte van inwoners met een hogere sociaaleconomische status. Het is ons doel om aan te sluiten bij situaties waarin jeugdigen opgroeien, zoals het gezin, de school, de wijk, sport en cultuur, waarbij we onder meer inzetten op het vergroten van hun weerbaarheid.’

‘EXTRA FOCUS OP
VOLWASSENEN KAN
RESULTEREN IN EEN
GEZONDERE LEEFSTIJL
EN DAARMEE EEN CONSUMPTIEVERMIN-
DERING VAN ZORG EN ONDERSTEUNING’

- Samantha Dinsbach

GEZOND MEEDOEN

Programmalijn 2 omvat inwoners in de levensfase van 25 tot 65 jaar. ‘Deze groep Twentenaren is op diverse manier actief in de samenleving. Ze hebben betaald of onbetaald werk. Ze doen mee in hun sociale omgeving, hun dorp of wijk. En in hun vrije tijd genieten ze van sport, cultuur, of andere tijdsbestedingen. Met deze groep hebben we vanuit de optiek gezondheid weinig contact, terwijl daar juist wel een noodzaak ligt. Want de gevolgen van de leefstijl van volwassenen uiten zich in de mate van gezondheidsvragen op latere leeftijd. Daarnaast zijn volwassenen de opvoeders van jeugdigen. Kortom, als wij extra focus leggen op volwassenen, kan dat resulteren in een gezondere leefstijl voor henzelf en daarmee een consumptievermindering van zorg en ondersteuning. Én het kan resulteren in een gezondere leefstijl van hun kinderen en kleinkinderen.’

GEZOND WONEN

‘GGD TWENTE EN DE
14 TWENTSE GEMEENTEN
GAAN ACTIEF AAN DE SLAG
MET 9 VAN DE 19 INDICATOREN
DIE ONDERDEEL UITMAKEN
VAN DE BESTUURSAGENDA’

- Samantha Dinsbach

GEZOND OUD ZIJN

Programmalijn 4 tenslotte behandelt het thema Gezond oud zijn, zo vertelt Samantha. ‘Bij dit thema willen we ervoor zorgen dat ouderen in Twente gezond zijn en blijven. Het accent in de gezondheidsbevordering verschuift van bijleren naar het bestendigen van gezondheidsvaardigheden. Een gezonde levensstijl op oudere leeftijd doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van inwoners omdat de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen groot zijn. Hierbij zetten we in op de-medicalisering (minder naar de dokter en meer naar het welzijnswerk) en normalisering van handelingsperspectieven.’

ACTIEF AAN DE SLAG MET INDICATOREN

Naast de langjarige visie “Een gezonde toekomst voor Twente” gaan GGD Twente
en de 14 Twentse gemeenten ook actief aan de slag met 9 van de 19 indicatoren
die onderdeel uitmaken van de Bestuursagenda 2020-2023, zo vertelt Samantha. ‘Samen willen we ervoor zorgen dat Twente beter gaat scoren op deze indicatoren.
Zo zetten we ons onder andere in om het roken sterk te verlagen, de vaccinatiegraad te stabiliseren, de regie over het eigen leven te vergroten, eenzaamheid, overgewicht, stress, problematisch alcoholgebruik en middelengebruik te verminderen en bewegen te bevorderen.’

SAMEN OP WEG NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

‘Het beleid dat de 14 Twentse gemeenten mede op basis van ons advies uitrollen, heeft als doel de gezondheid van alle Twentenaren te bevorderen’, zo benadrukt Samantha. ‘We faciliteren rookvrije zones, groene wijken, activiteiten om eenzaamheid te voorkomen. En samen kijken we hoe we armoede kunnen bestrijden. Hierbij werken we veelvuldig samen met sportverenigingen, huisartsen, het welzijnswerk, scholen en bedrijven. We adviseren hen en helpen waar mogelijk om initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering een stevige plek in de regio Twente te geven. Met onze langjarige visie en Bestuursagenda als leidraad, ben ik ervan overtuigd dat we samen de komende jaren belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar een gezonde toekomst voor Twente.’

‘SAMEN KUNNEN WE
DE KOMENDE JAREN
BELANGRIJKE STAPPEN
ZETTEN OP WEG NAAR
EEN GEZONDE TOEKOMST
VOOR TWENTE’

- Samantha Dinsbach

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo GGD Twente

‘Om gezondheid in de volle breedte te bevorderen, zetten we in op samenwerking’

Foto van Samantha Dinsbach

Samantha Dinsbach

Directeur
Publieke Gezondheid

De vraagstukken waarmee Twentse gemeenten op het gebied van gezondheid
worden geconfronteerd, zijn groot. Gezien
het karakter van preventie en gezondheids-bevordering vergt de oplossing van deze vraagstukken een blik die verder in de toekomst ligt. Verder bijvoorbeeld dan de gebruikelijke periode van vier jaar voor
een beleidsagenda. Daarom kijkt GGD Twente in haar langjarige visie “Een gezonde toekomst voor Twente” vooruit tot het jaar 2030. Hierbij krijgen twee uitgangspunten extra aandacht, aldus directeur Publieke Gezondheid Samantha Dinsbach. ‘Voor
een gezonde toekomst van Twente is het belangrijk dat we het onderwerp gezondheid zo breed mogelijk én in samenwerking met andere partijen aanvliegen.’

‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het
licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen tijdens het leven.’ Aan het
woord is Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Twente.
Met haar omschrijving van het begrip gezondheid wil ze nog maar eens benadrukken dat het onderwerp zo
breed mogelijk bekeken dient te worden. ‘Gezondheid wordt beïnvloed door heel factoren en ook door beleidsterreinen
buiten de publieke gezondheid. Willen we vooruitgang boeken, dan is samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties de norm.’

‘WILLEN WE VOORUITGANG BOEKEN, DAN IS SAMEN-
WERKING MET ANDERE (MAATSCHAPPELIJKE) ORGANISATIES DE NORM’

- Samantha Dinsbach

PROGRAMMA GEZOND OUD WORDEN

Samen met de 14 Twentse gemeenten gaat GGD Twente het goede voorbeeld geven, aldus Samantha. ‘Helaas namen vanaf maart 2020 de perikelen rondom corona veel van onze tijd, energie en aandacht in beslag,
want anders waren we al in 2020 gestart
met het programma Gezond oud worden.
Dit programma heeft als doel dat de inwoners van Twente minimaal net zo lang in gezondheid gaan leven als de inwoners elders in Nederland. Op dit moment ligt Twente namelijk een half jaar onder het landelijke gemiddelde.’

GEZOND OPGROEIEN

Het programma Gezond oud worden kent
4 programmalijnen. Bij de lijn Gezond opgroeien zetten de samenwerkende
partijen in op de gezondheid van de jeugd
als basis voor een gezonde levensloop.
‘We streven ernaar gezond gedrag bij kinderen en volwassenen te bevorderen, zodat de zorgvragen en de daarmee samenhangende zorgconsumptie op
latere leeftijd verminderen’, aldus Samantha. ‘Hierbij gaan we extra aandacht geven aan inwoners met een lage sociaaleconomische status. Deze groep heeft namelijk een grote achterstand in gezonde levensjaren ten opzichte van inwoners met een hogere sociaaleconomische status. Het is ons
doel om aan te sluiten bij situaties waarin jeugdigen opgroeien, zoals het gezin,
de school, de wijk, sport en cultuur, waarbij we onder meer inzetten op het vergroten
van hun weerbaarheid.’

‘EXTRA FOCUS OP
VOLWASSENEN KAN
RESULTEREN IN EEN
GEZONDERE LEEFSTIJL
EN DAARMEE EEN CONSUMPTIEVERMIN-
DERING VAN ZORG EN ONDERSTEUNING’

- Samantha Dinsbach

GEZOND MEEDOEN

Programmalijn 2 omvat inwoners in de levensfase van 25 tot 65 jaar. ‘Deze groep Twentenaren is op diverse manier actief in
de samenleving. Ze hebben betaald of onbetaald werk. Ze doen mee in hun sociale omgeving, hun dorp of wijk. En in hun vrije tijd genieten ze van sport, cultuur, of andere tijdsbestedingen. Met deze groep hebben we vanuit de optiek gezondheid weinig contact, terwijl daar juist wel een noodzaak ligt. Want de gevolgen van de leefstijl van volwassenen uiten zich in de mate van gezondheidsvragen op latere leeftijd. Daarnaast zijn volwassenen de opvoeders van jeugdigen. Kortom, als wij extra focus leggen op volwassenen, kan dat resulteren in een gezondere leefstijl voor henzelf en daarmee een consumptie-vermindering van zorg en ondersteuning.
Én het kan resulteren in een gezondere leefstijl van hun kinderen en kleinkinderen.’

GEZOND WONEN

‘GGD TWENTE EN DE
14 TWENTSE GEMEENTEN
GAAN ACTIEF AAN DE SLAG
MET 9 VAN DE 19 INDICATOREN
DIE ONDERDEEL UITMAKEN
VAN DE BESTUURSAGENDA’

- Samantha Dinsbach

GEZOND OUD ZIJN

Programmalijn 4 tenslotte behandelt het thema Gezond oud zijn, zo vertelt Samantha. ‘Bij dit thema willen we ervoor zorgen dat ouderen in Twente gezond zijn en blijven.
Het accent in de gezondheidsbevordering verschuift van bijleren naar het bestendigen van gezondheidsvaardigheden. Een gezonde levensstijl op oudere leeftijd doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van inwoners omdat de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen groot zijn.
Hierbij zetten we in op de-medicalisering (minder naar de dokter en meer naar het welzijnswerk) en normalisering van handelingsperspectieven.’

ACTIEF AAN DE SLAG MET INDICATOREN

Naast de langjarige visie “Een gezonde toekomst voor Twente” gaan GGD Twente
en de 14 Twentse gemeenten ook actief
aan de slag met 9 van de 19 indicatoren
die onderdeel uitmaken van de bestuurs-agenda 2020-2023, zo vertelt Samantha. ‘Samen willen we ervoor zorgen dat Twente beter gaat scoren op deze indicatoren.
Zo zetten we ons onder andere in om het roken sterk te verlagen, de vaccinatiegraad
te stabiliseren, de regie over het eigen leven te vergroten, eenzaamheid, overgewicht, stress, problematisch alcoholgebruik en middelengebruik te verminderen en bewegen te bevorderen.’

SAMEN OP WEG NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

‘Het beleid dat de 14 Twentse gemeenten mede op basis van ons advies uitrollen, heeft als doel de gezondheid van alle Twentenaren te bevorderen’, zo benadrukt Samantha.
‘We faciliteren rookvrije zones, groene wijken, activiteiten om eenzaamheid te voorkomen.
En samen kijken we hoe we armoede kunnen bestrijden. Hierbij werken we veelvuldig
samen met sportverenigingen, huisartsen,
het welzijnswerk, scholen en bedrijven.
We adviseren hen en helpen waar mogelijk
om initiatieven op het gebied van gezond-heidsbevordering een stevige plek in de regio Twente te geven. Met onze langjarige visie
en bestuursagenda als leidraad, ben ik ervan overtuigd dat we samen de komende jaren belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar een gezonde toekomst voor Twente.’

‘SAMEN KUNNEN WE
DE KOMENDE JAREN
BELANGRIJKE STAPPEN
ZETTEN OP WEG NAAR
EEN GEZONDE TOEKOMST
VOOR TWENTE’

- Samantha Dinsbach

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.