Logo GGD Twente

Gezond opgroeien

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

Heeft GGD Twente in 2021 meer of minder dan 50.000 consulten met kinderen gevoerd?

Naar beneden scrollen om verder te lezen

‘Het lukt ons steeds beter om de Twentse jeugdgezondheidszorg op maat aan te bieden’

Foto van Marlie Cerneus

Marlie Cerneus

Adviseur Gezondheidsbevordering/
coördinator Staf JGZ

De afdeling Jeugdgezondheid van GGD Twente heeft een even belangrijke als omvangrijke taak: ruim 300 zorgprofessionals volgen en bespreken de groei en ontwikkeling van Twentse jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hierbij letten
ze op de medische gezondheid en het sociaal-medische welbevinden. Ook in
2021 kan de afdeling door de coronamaatregelen niet alle fysieke contactmomenten uitvoeren, hoewel het team alsnog tot het aantal van 78.907 consulten komt. Daarnaast zet het team nog meer in op collectieve preventie om ouders en kinderen
te bereiken. Via www.loes.nl (het preventieplatform over opvoeden en opgroeien voor ouders in Twente), webinars, het Adviespunt Jeugdgezondheid en gepersonaliseerde nieuwsbrieven.) Ook krijgt de samenwerking met scholen een boost, waarbij het schoolgezondheidsbeleid onder de loep wordt genomen. Volgens adviseur Gezondheidsbevordering Marlie Cerneus toont dit de flexibiliteit van de afdeling.
‘We streven continu naar maatwerk.’

Het is niet vreemd dat binnen GGD Twente de afdeling Jeugdgezondheidszorg,
na de afdeling Corona, de meeste medewerkers telt. De opdracht die de 300 zorg-
professionals gezamenlijk moeten uitvoeren is namelijk omvangrijk, zo vertelt adviseur Gezondheidsbevordering Marlie Cerneus. ‘Kort samengevat volgen en beoordelen
wij de groei en ontwikkeling van zogeheten “jeugdigen” in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Vanaf het moment van zwangerschap proberen we tijdens regelmatige contact-
momenten en consulten de gezondheid van deze jeugdigen te bevorderen.
We signaleren eventuele gezondheidsproblemen op. We geven ouders en kinderen preventieve voorlichting en helpen ze op weg met adviezen. We beoordelen of extra ondersteuning gewenst is. En zo ja, dan bieden we deze ondersteuning zelf of we zorgen ervoor dat ouders en kind bij gespecialiseerde ketenpartners terecht kunnen voor de benodigde zorg of hulp.’

Offline: This content can only be displayed when online.

‘PER CONTACTMOMENT
KIJKEN WE NAAR DE
SPECIFIEKE OMSTANDIG-
HEDEN VAN HET KIND EN
ZIJN GEZIN EN STEMMEN
ONZE ZORG EN HULP
DAAROP AF’

- Marlie Cerneus

MEDISCHE EN SOCIAAL-MEDISCHE ONTWIKKELING

Binnen de afdeling Jeugdgezondheid zijn diverse disciplines ondergebracht,
aldus Marlie. ‘Denk onder meer aan jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, consultatiebureau-assistenten, doktersassistenten en jeugdverpleegkundigen.
Al deze professionals kijken vanuit hun sociaal-medische achtergrond tijdens
diverse levensfasen naar de ontwikkeling van een kind. Vanaf de prenatale fase
en babyfase, via de peuter- en kleuterfase tot de puberteit en adolescentie.
Hierbij letten ze op de medische ontwikkeling van een kind, zoals de groei en gewicht, maar ook op bijvoorbeeld hartafwijkingen. Maar ook op cognitieve ontwikkeling, de seksuele ontwikkeling en de sociaal-medische ontwikkeling. Hoe ontwikkelt het kind zich in het gezin? Hoe kunnen wij ouders versterken bij het gezond opgroeien van
het kind? En hoe is de interactie van het kind met de omgeving? Ik verwacht dat
de sociaal-medische gezondheid door corona in de toekomst alleen maar meer aandacht zal krijgen.’

FLEXIBILITEIT EN ZORG OP MAAT

In haar rol als adviseur Gezondheidsbevordering binnen de afdeling Jeugdgezondheid merkt Marlie dat er sinds een paar jaar een belangrijke ontwikkeling plaatsvindt. ‘Voorheen werkten we via een strak schema waarop precies stond omschreven
op welk moment een kind tussen 0 en 18 jaar op welke aspecten moest worden gecontroleerd. Sinds enkele jaren zijn de richtlijnen op basis van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen aangepast en werken we veel meer op flexibele basis. Dit houdt in dat we per contactmoment naar de specifieke omstandig-
heden van het kind en zijn gezin kijken en onze zorg en hulp daarop afstemmen. Daarbij is het belangrijk om tijdens de contactmomenten eventuele problemen bespreekbaar te maken met de ouders, zodat we samen kunnen bepalen welke zorg een kind nodig heeft. In mijn ogen maken we hierop een professionaliseringsslag, aangezien we een kind en zijn ouders op deze manier echt zorg op maat kunnen bieden.’

‘ONDANKS CORONA LUKTE
HET ONS IN 2021 OM ALLE CONTACTMOMENTEN MET OUDERS VAN 0 TOT 4-JARIGEN PLAATS TE LATEN VINDEN’

- Marlie Cerneus

CONTACTMOMENTEN TIJDENS CORONA

Voor zorg op maat zijn contactmomenten met het kind en de ouders dus uiterst belangrijk. Helaas zorgt corona ervoor dat ook in 2021 niet alle fysieke contact-momenten en consulten kunnen plaatsvinden. Marlie: ‘Dat maakt dat we helaas minder zicht hebben hoe de jeugdigen in Twente zich ontwikkelen. Daarom investeren we extra in de contacten met ouders en kinderen. In 2021 kozen we ervoor om alternatieve “contactmiddelen” in te zetten. Op Loes.nl konden en kunnen ouders bijvoorbeeld allerlei tips over de opvoeding van hun kinderen, blogs van andere ouders, opvoedcursussen en interessante links en folders vinden.’

WEBINARS, ADVIESPUNT JEUGDGEZONDHEID
EN NIEUWSBRIEVEN

Marlie vervolgt: ‘In plaats van fysieke bijeenkomsten organiseerden we in 2021 diverse online webinars. We optimaliseerden onze telefonische bereikbaarheid met het Advies-punt Jeugdgezondheid, zodat ouders direct met ons in contact konden komen en een antwoord op hun vraag kregen. En we verstuurden diverse nieuwsbrieven naar ouders, waarin we specifieke informatie gaven die aansloot op de levensfase van hun kind. Deze nieuwsbrieven kwamen ook op onze website, zodat ze voor iedere ouder toegankelijk waren. De cijfers over 2021 tonen dat ouders in Twente veelvuldig gebruik maakten van deze alternatieve contactmiddelen. Zo werden de nieuwsbrieven van de afdeling Jeugdgezondheid door tot wel 85 procent van de ontvangers geopend.’

‘ONS UITGANGSPUNT IS
DAT ALLE JEUGDIGEN VAN
0 TOT 18 JAAR DE BEST
MOGELIJKE JEUGDGEZOND-
HEIDSZORG KRIJGEN’

- Marlie Cerneus

KANSEN VOOR 2022

Marlie is er best trots op dat haar afdeling tijdens het dynamische afgelopen jaar deze stappen heeft gezet. Daarnaast wil ze graag nog twee successen uit 2021 benoemen. ‘Ondanks corona lukte het ons in 2021 om alle contactmomenten met ouders van
0 tot 4-jarigen plaats te laten vinden. Bovendien kregen we het voor elkaar om de jeugdigen in Twente alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aan te bieden.’ Als Marlie naar 2022 kijkt, ziet ze kansen én uitdagingen voor de afdeling Jeugd-
gezondheid. ‘Door onze veelvuldige contactmomenten met kinderen en hun ouders beschikken mwe over enorme hoeveelheden data die we in kunnen zetten bij collectieve preventie. Neem bijvoorbeeld het onderwerp schoolverzuim. Wat is de achterliggende reden hiervoor? Zijn er trends zichtbaar? En hoe kunnen we scholen ondersteunen om samen te werken aan de gezondheid van alle kinderen op school, zodat het schoolverzuim afneemt? Ik zie echt kansen voor dit thema en andere onderwerpen.’

UITDAGINGEN VOOR 2022

Naast het feit dat de afdeling Jeugdgezondheid ook in 2022 met de beperkende corona-maatregelen te maken krijgt, ziet Marlie nog een tweede uitdaging.
‘Als zorgprofessionals streven we naar zorg op maat voor iedere jeugdige in
Twente. Het probleem is echter dat het werk toeneemt en het aantal professionals afneemt. In 2030 beschikken we waarschijnlijk over 20 procent minder artsen en
dat is overigens een ontwikkeling die we niet alleen in Twente zien. Dit vraagt
om een heroriëntering, waarbij we goed gaan kijken door welke functie welke
taak moet worden uitgevoerd. Het uitgangspunt hierbij is dat alle jeugdigen
van 0 tot 18 jaar de best mogelijke jeugdgezondheidszorg krijgen. Daar zetten
mijn 300 collega’s en ik zich voor de volle 100 procent voor in.’

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo GGD Twente

Heeft GGD Twente in 2021 meer of minder dan 50.000 consulten met kinderen gevoerd?

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

‘Het lukt ons steeds beter om Twentse jeugdgezondheidszorg op maat aan te bieden’

Foto van Marlie Cerneus

Marlie Cerneus

Adviseur Gezondheidsbevordering/
coördinator Staf JGZ

De afdeling Jeugdgezondheid van GGD Twente heeft een even belangrijke als omvangrijke taak: ruim 300 zorgprofessio-nals volgen en bespreken de groei en ontwikkeling van Twentse jeugdigen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hierbij letten
ze op de medische gezondheid en het sociaal-medische welbevinden. Ook in
2021 kan de afdeling door de corona-maatregelen niet alle fysieke contact-momenten uitvoeren, hoewel het team alsnog tot het aantal van 78.907 consulten komt. Daarnaast zet het team nog meer
in op collectieve preventie om ouders en kinderen te bereiken. Via www.loes.nl
(het preventieplatform over opvoeden en opgroeien voor ouders in Twente), webinars, het Adviespunt Jeugdgezondheid en gepersonaliseerde nieuwsbrieven.) Ook krijgt de samenwerking met scholen een boost, waarbij het schoolgezondheidsbeleid onder de loep wordt genomen. Volgens adviseur Gezondheidsbevordering Marlie Cerneus toont dit de flexibiliteit van de afdeling.
‘We streven continu naar maatwerk.’

Het is niet vreemd dat binnen GGD Twente
de afdeling Jeugdgezondheidszorg, na de afdeling Corona, de meeste medewerkers telt.
De opdracht die de 300 zorgprofessionals gezamenlijk moeten uitvoeren is namelijk omvangrijk, zo vertelt adviseur Gezondheids-bevordering Marlie Cerneus. ‘Kort samen-
gevat volgen en beoordelen wij de groei en ontwikkeling van zogeheten “jeugdigen” in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Vanaf het moment van zwangerschap proberen we tijdens regelmatige contactmomenten en consulten de gezond-
heid van deze jeugdigen te bevorderen. We signaleren eventuele gezondheidsproblemen op. We geven ouders en kinderen preventieve voorlichting en helpen ze op weg met adviezen. We beoordelen of extra ondersteuning gewenst is. En zo ja, dan bieden we deze ondersteuning zelf of we zorgen ervoor dat ouders en kind bij gespecialiseerde ketenpartners terecht kunnen voor de benodigde zorg of hulp.’

‘PER CONTACTMOMENT
KIJKEN WE NAAR DE
SPECIFIEKE OMSTANDIG-
HEDEN VAN HET KIND EN
ZIJN GEZIN EN STEMMEN
ONZE ZORG EN HULP
DAAROP AF’

- Marlie Cerneus

MEDISCHE EN SOCIAAL-MEDISCHE ONTWIKKELING

Binnen de afdeling Jeugdgezondheid zijn diverse disciplines ondergebracht, aldus Marlie. ‘Denk onder meer aan jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, consultatie-bureau-assistenten, doktersassistenten en jeugdverpleegkundigen. Al deze professionals kijken vanuit hun sociaal-medische achter-grond tijdens diverse levensfasen naar de ontwikkeling van een kind. Vanaf de prenatale fase en babyfase, via de peuter- en kleuter-fase tot de puberteit en adolescentie.
Hierbij letten ze op de medische ontwikkeling van een kind, zoals de groei en gewicht, maar ook op bijvoorbeeld hartafwijkingen. Maar ook op cognitieve ontwikkeling, de seksuele ontwikkeling en de sociaal-medische ontwikkeling. Hoe ontwikkelt het kind zich in het gezin? Hoe kunnen wij ouders versterken bij het gezond opgroeien van het kind? En hoe is de interactie van het kind met de omgeving? Ik verwacht dat de sociaal-medische gezond-
heid door corona in de toekomst alleen maar meer aandacht zal krijgen.’

FLEXIBILITEIT EN ZORG
OP MAAT

In haar rol als adviseur Gezondheids-bevordering binnen de afdeling Jeugdgezondheid merkt Marlie dat er sinds een paar jaar een belangrijke ontwikkeling plaatsvindt. ‘Voorheen werkten we via een strak schema waarop precies stond omschreven op welk moment een kind
tussen 0 en 18 jaar op welke aspecten
moest worden gecontroleerd. Sinds
enkele jaren zijn de richtlijnen op basis
van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen aangepast en werken we veel meer op flexibele basis. Dit houdt in dat we per contactmoment naar de specifieke omstandigheden van het kind en zijn gezin kijken en onze zorg en hulp daarop afstemmen. Daarbij is het belangrijk om tijdens de contactmomenten eventuele problemen bespreekbaar te maken met de ouders, zodat we samen kunnen bepalen welke zorg een kind nodig heeft. In mijn ogen maken we hierop een professionaliserings-
slag, aangezien we een kind en zijn ouders op deze manier echt zorg op maat kunnen bieden.’

‘ONDANKS CORONA LUKTE
HET ONS IN 2021 OM ALLE CONTACTMOMENTEN MET OUDERS VAN 0 TOT 4-JARIGEN PLAATS TE LATEN VINDEN’

- Marlie Cerneus

CONTACTMOMENTEN TIJDENS CORONA

Voor zorg op maat zijn contactmomenten met het kind en de ouders dus uiterst belangrijk. Helaas zorgt corona ervoor dat ook in 2021 niet alle fysieke contact-momenten en consulten kunnen plaatsvinden. Marlie: ‘Dat maakt dat we helaas minder zicht hebben hoe de jeugdigen in Twente zich ontwikkelen. Daarom investeren we extra in de contacten met ouders en kinderen. In 2021 kozen we ervoor om alternatieve “contactmiddelen”
in te zetten. Op Loes.nl konden en kunnen ouders bijvoorbeeld allerlei tips over de opvoeding van hun kinderen, blogs van andere ouders, opvoedcursussen en interessante links en folders vinden.’

WEBINARS, ADVIESPUNT JEUGDGEZONDHEID EN NIEUWSBRIEVEN

Marlie vervolgt: ‘In plaats van fysieke bijeenkomsten organiseerden we in 2021 diverse online webinars. We optimaliseerden onze telefonische bereikbaarheid met het Adviespunt Jeugdgezondheid, zodat ouders direct met ons in contact konden komen en een antwoord op hun vraag kregen. En we verstuurden diverse nieuwsbrieven naar ouders, waarin we specifieke informatie gaven die aansloot op de levensfase van hun kind. Deze nieuwsbrieven kwamen ook op onze website, zodat ze voor iedere ouder toegankelijk waren. De cijfers over 2021 tonen dat ouders in Twente veelvuldig gebruik maakten van deze alternatieve contactmiddelen. Zo werden de nieuws-
brieven van de afdeling Jeugdgezondheid door tot wel 85 procent van de ontvangers geopend.’

‘ONS UITGANGSPUNT IS
DAT ALLE JEUGDIGEN VAN
0 TOT 18 JAAR DE BEST
MOGELIJKE JEUGDGEZOND-
HEIDSZORG KRIJGEN’

- Marlie Cerneus

KANSEN VOOR 2022

Marlie is er best trots op dat haar afdeling tijdens het dynamische afgelopen jaar deze stappen heeft gezet. Daarnaast wil ze graag nog twee successen uit 2021 benoemen. ‘Ondanks corona lukte het ons in 2021 om
alle contactmomenten met ouders van
0 tot 4-jarigen plaats te laten vinden. Bovendien kregen we het voor elkaar om
de jeugdigen in Twente alle vaccinaties uit
het Rijksvaccinatieprogramma aan te bieden.’ Als Marlie naar 2022 kijkt, ziet ze kansen én uitdagingen voor de afdeling Jeugdgezondheid. ‘Door onze veelvuldige contactmomenten met kinderen en hun ouders beschikken mwe over enorme hoeveelheden data die we in kunnen zetten bij collectieve preventie. Neem bijvoorbeeld het onderwerp schoolverzuim. Wat is de achterliggende reden hiervoor? Zijn er trends zichtbaar? En hoe kunnen we scholen ondersteunen om samen te werken aan de gezondheid van alle kinderen op school, zodat het schoolverzuim afneemt? Ik zie echt kansen voor dit thema en andere onderwerpen.’

UITDAGINGEN VOOR 2022

Naast het feit dat de afdeling Jeugdgezond-heid ook in 2022 met de beperkende corona-maatregelen te maken krijgt, ziet Marlie nog een tweede uitdaging. ‘Als zorgprofessionals streven we naar zorg op maat voor iedere jeugdige in Twente. Het probleem is echter dat het werk toeneemt en het aantal professionals afneemt. In 2030 beschikken we waarschijnlijk over 20 procent minder artsen en dat is overigens een ontwikkeling die we niet alleen in Twente zien. Dit vraagt
om een heroriëntering, waarbij we goed
gaan kijken door welke functie welke
taak moet worden uitgevoerd.
Het uitgangspunt hierbij is dat alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar de best mogelijke jeugd-gezondheidszorg krijgen. Daar zetten mijn 300 collega’s en ik zich voor de volle
100 procent voor in.’

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.